Vedtægter

Vedtægter

Hent Vedtægter for lnteressentskabet Vallekilde Vandværk som PDF, klik her.
§ 1.

Selskabet, som blev stiftet den 19. marts 1907, er et interessentskab, hvis navn er lnteressentskabet Vallekilde Vandværk.

Selskabets opgave er at forsyne ejendomme inden for selskabets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til rimelig produktionspris, der skal dække afskrivninger af anlæg og rimelig henlæggelse til fornyelse samt varetage interessenternes fælles spørgsmål vedr, vandforsyning. Værneting er Nykøbing Sj. retskreds.


§2.

lnteressenterne er de grundejere inden for forsyningsområdet, som har betalt anlægsbidrag og tilslutningsbidrag, eller personer, som har overtaget en ejendom, hvis tidligere ejer ved overdragelsen var interessent.


§3.

lnteressenterne har ret til at blive forsynet med vand pa de i det for værket gældende normal regulativ for private vandforsyningsvirksomheder.


§4.

For lån, som selskabet måtte optage, såvel som for lånenes rettidige forrentning og afdrag samt alle øvrige forpligtelser hæfter interessenterne solidarisk.

Sekundært hæfter interessenterne indbyrdes solidarisk.


§5.

Vandværket anlægger hovedledninger og fører stikledninger med stophane én meter ind på grunden. Enhver interessent er ansvarlig for sine eventuelle lejere.

Oplysning om anlægsbidrag og tilslutningsbidrag kan fås hos formanden.


§6.

Bestyrelsen afgør i hvilken udstrækning og på hvilke betingelser havevanding må finde sted. Eventuel ekstra afgift og/eller overtrædelse fastsættes i takstbladet.

lngen interessenter må lade ikke-interessenter - bortset fra lejere - få vand fra vandværket, - overtrædelse straffes med bøde, jfr. takstbladet. Vandspild er forbudt, jfr. regulativet.


§7.

Selskabet er berettiget til at føre ledninger over interessenternes ejendomme, såvidt muligt kun på tidspunkter, hvor det forvolder mindst gene. Nødvendige reparationer skal dog kunne udføres til enhver tid.

Såfremt der ved arbejder af denne art forårsages påviselig skade, betaler selskabet en efter bestyrelsens skøn rimelig erstatning. Bestyrelsen kan fastsætte almindeligt gældende regler for beregningen af denne erstatning. Grundejerne er dog berettiget til at forlange erstatningen fastsat ved voldgift. Retten til sådanne ledningers anlæg og vedligeholdelse skal sikres ved en på ejendommen tinglyst deklaration, dersom bestyrelsen finder det nødvendigt. Selskabet afholder de dermed forbundne udgifter.


§8.

Bestyrelsen udarbejder takstblad og foranlediger det godkendt af Dragsholm kommune. Løbende vandafgifter opkræves kvartalsvis forud.


§9

Betaler en interessent ikke efter forudgående påkrav sine vandafgifter i rette tid eller undlader at betale den ikendte bøde eller erstatning for overtrædelse af vedtægterne, står det bestyrelsen frit for at inddrive det skyldige beløb gennem rettergang og lukke for vandtilførelsen, indtil der bliver betalt - uden at interessenten derved fritages for at betale for den tid, der måtte være lukket for vandtilførelsen. Der skal betales en genåbningsafgift, jfr. takstbladet.

Genåbningsgebyret fastsættes af bestyrelsen.


§ 10.

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. lndkaldelse sker med en uges varsel ved avertering. Dagsordenen fastlægges 10 dage forud for generalforsamlingen. Forslag, som ikke er påtørt dagsordenen, vil ikke kunne komme til afgørelse, hvorfor forslag fra interessenterne til den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde inden udgangen at januar måned.

På den ordinære generalforsamling er dagsordenen som følger:


1. Valg af dirigent.

2. Beretning om det forløbne år.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

4. Budget for det kommende år fremlægges.

5. lndkomne forslag.

6. Valg af interessenter til bestyrelsen.

7. Valg af 1 interessent til suppleant til bestyrelsen.

8. Valg af revisor.

9. Valg af revisorsuppleant.

10. Evt.


Over det på generalforsamlingen passerede indføres et resume i protokollen, der underskrives af dirigenten.


§ 11.

Generalforsamlingen træffer ved simpel stemmeflerhed gyldige beslutninger i alle vandværkets anliggender. Ved forandring af disse love såvel som ved beslutning om vandværkets opløsning eller salg kræves dog tilstedeværelse af alle interessenter og 315 af disse stemmer for beslutningen. Skulle der til den indvarslede generalforsamling ikke være mødt alle interessenter, må der indkaldes til en ny generalforsamling med 8 dages varsel, hvor da - uden hensyn

til de mødtes antal - sagen afgøres med 3/5 stemmers flertal.


§ 12.

Ekstraordinær generalforsamling holdes, når enten bestyrelsen eller 114 af interessenterne forlanger det, og den skal finde sted senest 3 uger efter, at begæringen er tilsendt formanden. Bestyrelsen bestemmer tid og sted for generalforsamlingen, og bekendtgørelsesker ved avertering.


§ 13.

lngen interessent har mere end een stemme pr. husstand, og der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. I sygdomstilfælde kan interessenten dog lade en anden møde med fuldmagt.


§ 14.

Bestyrelsen består af 5 interessenter i vandværket, valgltor 2 år ad gangen. Der afgår hver andet år henholdsvis 2 eller 3 interessenter, første gang 2 efter lodtrækning. Genvalg kan finde sted. Revisorer vælges tor 2 år ad gangen, afgår første gang ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted.

Suppleant og revisorsuppleant vælges for et år ad gangen. Ved forfald indkaldes en suppleant i bestyrelsen for den resterende del af den udtrådtes valgperiode.

Bestyrelsen vælger Selv sin formand og er beslutningsdygtig, når de 3 er til stede. Bestyrelsen træffer alle atgørelser vedrørende vandværkets daglige drift og ansætter det fornødne personale.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.


§ 15.

lnteressentskabet tegnes af formanden. Ved økonomisk dispositioner dog i forening med kassereren. Bestyrelsen kan udstede fuldmagt vedrørende anvisning af udgifter i forbindelse med den daglige drift.

Ved køb, salg eller pantsætn ing af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.


§ 16.

lnteressentskabets regnskabsår løber fra 1 . oktober til 30. september.

et årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til interessenterne med mindre selskabet opløses. Revision af regnskabet foretages af de 2 generalforsamlingsvalgte

revisorer. Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.


§ 17.

Selskabet kan ikke opløses, før al gæld er afviklet. Opløsningen kan kun besluttes, såfremt 3/5 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning af forsyningsmulighederne, feks. ved fusion med andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 11 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.


§ 18.

Selskabets lov blev vedtaget på generalforsamlingen den 19. marts 1907, revideret 12. juni 1950 og 9. juni 1965. Ved generalforsamlingen den 25. februar 1986 og ved den ekstraordinære generalforsamling den 11 . marts 1986 blev nærværende vedtægter vedtaget.

Vedtægterne trådte i kraft den 11 . marts 1986 og for så vidt ændrin-

gerne i § 3 og § 16 den 31 . marts 1998.