generalforsamlingReferater fra Generalforsamlinger


Vallekilde Vandværks Generalforsamling

Onsdag d. 15-03-2023 kl. 19,30 i Landsbyhuset i Skippinge.

 

Referat:

1.Valg af dirigent: Christen Christensen. Gf. er lovligt indvarslet.

Stemmetællere: Jacob Antvorskov og Robert Steenberg. Søren(pedel) fra Højskolen trådt til som stemmetæller, da Jacob stiller op som suppleant.

2.Beretning om det forløbne år. Fremlægges af formanden John Kristensen:

Generalforsamling D. 15 Marts 2023 kl 19,30  Landsbyhuset Skippinge

Det har været et roligt år ingen overgravninger, og kun et brud på ledningsnettet, det var på Vallekildevej 15 et gammelt hvidt plastrør er skiftet fra vej til målerbrønd.  Der er468 forbrugere tilsluttet  vandværket.

Der er udpumpet 58,600 m3 forbruger aftaget 55,076 m3 til Hørve 256 m3 til Havnsø 49 m3 svind 3,219 m3, det giver 5,52 % hvilket er fint. Lige under landsgennemsnit.

Af vandprøver er der i året udtaget 4 hos forbruger, 4 på ledningsnettet 4 på vandværket samt en boringskontrol.

Prøver taget på vandværket D. 8-9-22 samt D8-12-22 viste begge 1 Coliforme bakterier ved omprøve D.15/9 og 20/12 er prøver fine, alle andre prøver var under grænseværdierne, der er ikke fundet pesticider i boring og drikkevand, der er ikke fundet nogen PFAS forbindelser i drikkevandet, hårdheden i drikkevandet er 17-18 dh.

Bestyrelsen har afholdt 4 bestyrelsesmøder samt deltaget ved møder i VIO, hørt om solceller, brandstander, BNBO, PFAS, studie tur til Kamstrup målerfabrik, deltaget med danske vandværker et seminar i Roskilde om nyt vedr. Ler 2.0, folkevalgt revisorers opgave, vandværksdrift  samt deltaget ved Danske vandværkers udstilling i Roskilde.

Takstblad for 1. oktober 2022 til 30.september 2023 er godkendt af Ods. Kom. Der er ikke nogen ændring. Kalundborg Kommune har meddelt, at fremover gælde takstbladet også for de forbrugere, vi har i Kalundborg Kommune, så der skal kun søges i Ods. Kom.

Bestyrelsen har i oktober været ude og dreje stophaner på Hovedledninger for at kontrollere om de kan drejes, så vi også kan finde dem, når de skal bruges. Der er monteret et nyt måleinstrument til visning af det udpumpede vandmængde samt det vigtigste natforbrug.

 Der har været varslet tilsyn fra Ods. Kommune på Vallekilde Vandværk (som de skal hvert 4. år)  der var følgende bemærkninger, om ekstra opmærksomhed ved hygiejne samt ønske om vindfang ved døren, filter ved indsugningen til iltningstårn renses,  blev efterfølgende fundet i god stand.

Der har været dykker nede og støvsuge bunden af rentvandstankene for kalktoppe samt gennemgået beholderne for revner samt Tank flow, Konklusion godt effektivt flow og gode flotte velfungerende tanke.

Havnsø Vandværk har forespurgt Vallekilde Vandværk om vi kan levere 35000 -40,000 m3vand om året, da vi har en indvindingstilladelse  100,000 m3 om året. Jeg har svaret, jeg spørger bestyrelsen, samt Ods. Kommune, har ikke hørt noget siden.

Danske Vandværker har skrevet i nyhedsbrev, I/s vandværker skal ændre til AMBA ellers skal i/s vanværker oplyse alle forbrugeres personnummer,  jeg har ikke hørt fra skat.

Fra erhvervsstyrelsen besked om at lave en beskrivelse af Bogføringsprocedure for Vallekilde vandværk.  Til opbevaring.

Den 1 juli 2023 skal alle ledningsejere være tilsluttet LER 2,0, det betyder, at vandværkets digitale tegninger skal over på ny database, det arbejde har bestyrelsen lavet aftale med Landinspektørfirmat LE34 til dette arbejde samt fremtidige besvarelser i ler. Vi bruger stadig MAL-TEK til opmåling.   Alt dette, fordi fra 1 juli 23 samles alle tegninger ler så når graveaktør søger, får han kun en tegning med alle lednings oplysninger på inden for 2 timer, den årlige udgift er uændret,  prisen for oprettelse er på budget 23/24.

Angående BNBO, der er lavet aftale med Lars Hansen, Tinghøjvej 4, Vallekilde

Af konsulentfirma WSP er sendt til godkendelse i Ods Kommune, WPS tager kontakt med ejer af Svinningegården om aftale, Højskolen har sagt ja, Vagn og Mariane, Højskolevej 23 har også sagt ja til tinglysning ,  WSP laver samlet tinglysning, hører nærmere, når kommunen har godkendt.

Tak til Anker for pasning af vandvæk, tak bestyrelsen for godt samarbejde til Anne-Birthe for hjælp til protokolførelse.

En stor tak til forbrugerne for jeres tålmodighed ved lukninger samt brunt vand

Forespørgsel fra Jytte G. om solceller på vandværkets tag. Der arbejdes på sagen, men firmaet svarer ikke. Desuden spørgsmål vedr. PFAS, om der er taget prøver nok, og det er der.

Jacob spørger om BNBO sager. Vi har 4 stk.

Lars R. spørger om henvendelse fra Havnsø. De vil evt. købe vand fra Vallekilde.

Efter brud på Starreklintevej havde Lars Kristensen på Teglværksvej brunt vand. Anker svarede, at han kunne ringe, så blev der skyllet ud.


3.Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. Revisor Henning Nielsen fremlægger regnskab. Godkendt!

4.Budget for det kommende år fremlægges. Godkendt!

5.Indkomne forslag. Forslag kommet for sent. Tages med under evt.

6.Valg af interessenter til bestyrelsen:

På valg John Kristensen  Valgt!

På valg Anker Kragh        Valgt!

På valg Lars Hansen        Valgt!

7.Valg af 1 interessent til suppleant til bestyrelsen:

På valg Hans Jensen – Jacob A. stiller også op.  Derfor afstemning:

Resultat: Hans 6, Jacob 9.  Jacob er dermed valgt.

8.Valg af revisor:

På valg Henrik Petersen – Valgt!

9.Valg af revisorsuppleant:

På valg Mikael Frederiksen – Valgt!

10.Eventuelt.

Måling af kalk hos Christian Becker

 

For sent indkomne forslag: 

Solceller på taget.

Anmodning om ikke at sprøjte i haverne, da vandet kommer fra jorden under byen. Kan evt. sættes på hjemmesiden.

Penge til vedligehold af hjemmeside, så referater kan læses.

Der bedes om, at forslagene fremsendes til næste år.

                     Formanden takkede for god ro og orden.


Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med:

Formand           :  John Kristensen

Næstformand    :   Anker Kragh

Kasserer           :   Michael Olskær

Bestyrelsesmedlem :  Lars Hansen

Bestyrelsesmedlem :  Kristian Juel Jensen

 

 
Vallekilde Vandværk: Generalforsamling

Onsdag den 16. Marts 2022 kl. 19,30 i Landsbyhuset  Skippinge.

 

Dagsorden :

 

  1. Valg af dirigent Robert Stenberg, Vallekilde

 

  1. Beretning om det forløbne år. Bilag! Beretning godkendt.

 

  1. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. Enstemmigt godkendt.

 

  1. Budget for det kommende år fremlægges. Enstemmigt godkendt.

 

  1. Indkomne forslag. Ingen forslag.

 

  1. Valg af interessenter til bestyrelsen. (Alle modtager genvalg)

På valg : Michael Olskær          Valgt

                                På valg : Kristian Juul Jensen    Valgt

  1. Valg af suppleant til bestyrelsen.

På valg : Hans Jensen (Modtager genvalg) Valgt

  1. Valg af revisor.  På valg : Arne Frederiksen (Modtager genvalg)  Valgt
  2. Valg af revisorsuppleant. På valg : Mikael Frederiksen (Modtager genvalg) Valgt
  3. Eventuelt : Mulighed for solceller på vandværkets tag. Robert sagde tak for god ro og orden. Formanden takkede dirigenten. Derefter var der kaffe.

Referent : Christen Christensen

 

Charlotte Weitze kom desuden med en henstilling til alle om at undlade brug af sprøjtemidler i haven.