generalforsamlingReferater fra Generalforsamlinger 

 

Vallekilde Vandværk I/S

Generalforsamling

Onsdag d. 6. marts 2024 kl. 19,30

Landsbyhuset i Skippinge.

 

Referat:

 1. Valg af dirigent: Henrik Pedersen

2.Beretning om det forløbne år. Ved formanden:

Bestyrelsens beretning for 2023:

Det har været et roligt år. Hvad angår reparation af ledninger, har der være en utæt anboring, af overgravninger har der været fire, de to samme sted med fire timers mellemrum. I forbindelse med fjernvarme har der været to overgravninger, samt  flyttet to stikledninger ned under varmerør. Det er Gorm Hansen, som betaler for overgravning, da ledningerne lå efter tegning.   Odsherred Forsyning betaler for omlægning af stikledninger.

Der er indpumpet 55,620m3, udpumpet 53650m3 forbrugerne 51,578m3, Hørve aftaget 42m3,  Havnsø aftaget 55m3, til skylning 1,970m3, det giver et spild på 1,975m3= 3,69%.

Der er tilsluttet en ny forbruger samt to sommerhuse, så nu er der 471 forbrugere tilsluttet vandværket

Der er udtaget 15 vandprøver i alt. På vandværket er der taget 6 prøver, to havde for høje Coliforme bakterier v37 grader, begge steder var tallet 1, ved omprøve ikke målelige, samt en med for høj Nitrit, alle andre overholdt kravværdierne. Hos forbrugerne er der taget 9 prøver, en med for høj turbiditet, en med for høje coliforme bakterier v 37 grader. Ved omprøve, ikke målelig. Alle andre overholder kravværdierne i miljøministeriets bek.nr.1023 af 29.juni 2023. Sidste år blev det vedtaget at udtage prøve for hårdt vand på Dragsmøllevej 57. Udtaget d.16/6 2023 og viste 16,2 dh.

Der er afholdt to bestyrelsesmøder, drejet stophaner på hovedledning, læst målere af 3 gange ud over den årlige aflæsning, det er der nogle som er glade for, at vandværket yder den service. Mellem jul og nytår var der et stort forbrug, da måtte Anker og John ud om natten og lukke. Det blev lokaliseret til Nekseløvej. Næste dag kørte vi uden at se noget komme op. John fik den ide at køre ind for at se på en måler, der var banko.

 

En forbruger havde nogle haner åbne ud til vandtrug, det var 500m3, som er målt.  Et sommerhus havde en udendørs hane som ikke var lukket og efter tøvejr gav vand.  Deltaget i kurser i Vandfællesskabet i Odsherred om tilbagestrømning i vandinstallationer, om GPS opmåling efter LER 2,0 samt besøg på Kalundborg Forsynings vandværk, som renser vand fra Tissø til næsten drikkevand.  Bestyrelsen har fået et tilbud på solceller fra Qi TEC på 110.000. Inden der skal solceller op, skal der nyt tagpap på. De vendte ikke tilbage, og siden er firmaet gået konkurs. Aftalen med Lars Rydal Hansen om BNBO er ikke godkendt af skat, har fået oplyst, at sagen er tilbage i Odsherred Kommune.

Takstblad for 1. oktober 2023 til 30 September2024 er godkendt af Odsherred kommune. Det gælder også Kalundborg Kommune med ændringer under betalingsbetingelser: der stod i det gamle ’for genåbning efter lukning af manglende betaling andrager kr.900,00 + påløbne omkostninger’.

Det må der ikke stå. For at få det godkendt af kommunen står der nu ’For              lukning af vandtilførsel betales kr. 2,500,00. Genåbning af vandtilførsel, hvor lukning er sket på grund af manglende betaling andrager kr. 2.50,00’. Det har aldrig i min tid været nødvendigt at lukke for vandet. Når forbrugerne ser de priser, betaler de nok.

Efter gravearbejdet er der kommet flere gamle stikledninger af jern frem på Vallekildevej samt på Bakken. De skal skiftes, inden der lægges ny asfalt. Om der skal graves, skydes eller bores, skal det laves i år.

Tak til forbrugere som er blevet generet ved overgravninger for deres tålmodighed.      Tak til Anne-Birthe for skrivearbejdet.                               

Tak til Anker for at pleje vandværket samt boringerne.

Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde.   Dette var ordene.

                                               ********

Spørgsmål rejst om pris for tilslutning af nye forbrugere? Ca. kr. 25.000.

Tak til Anker og John fra Jytte Gynther.

 1. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. Ved revisor Henning Nielsen. Årets resultat er kr. 50.390,-

Spørgsmål om udgifter til bestyrelsesmøder på kr. 13.971? Dækker udlæg til julegaver samt julefrokost. Regnskabet er godkendt.

 

 1. Budget for det kommende år fremlægges. OK!
 2. Indkomne forslag:
 • Solceller på taget. Fremlagt af Charlotte Weitze. Jacob Antvorskov har fundet et tilbud, som også omfatter et batteri til brug ved strømafbrydelse til ca. 150.000. Estimeret udkomme: kr. 14.000 og dækning af 41% af strømforbrug. Der var stemning for, at bestyrelsen arbejder videre med forslaget. Dog bestemmer kommunen i den sidste ende. Robert mente, at det ville være godt at have i tilfælde af hackerangreb. Dog har vi mulighed for lån af nødgenerator fra Hørve vandværk. 
 • Anmodning om ikke at sprøjte i haverne, da vandet kommer fra jorden under byen. Fremlagt af Charlotte Weitze. Ønsker at give beboerne ovenpå området besked. Evt. ved at sætte skilte op?  Louise fra Skippinge spurgte til kort over, hvor vandet kommer fra.

Lars Rydahl bemærkede, at der er mange åbne, men ubrugte    boringer, som er en slags ’åbne sår’.

Forslag om at gøre opmærksom på det via ’Fredagsbar’ i Vallekilde, da alle ønsker at bevare det rene vand.

 1. Valg af interessenter til bestyrelsen:

På valg: Kristian Juul Jensen. Genvalgt!

På valg: Michael Olskær. Fraværende, men modtager genvalg. Genvalgt!

 1. Valg af 1 interessent til suppleant til bestyrelsen:

På valg: Jacob Antvorskov.

Mikael Frederiksen ønskede også at opstille. Der var derfor skriftlig afstemning.

 

 

Resultat: Jacob: 10  stemmer       Mikael: 13  stemmer (Valgt)

 

 

 1. Valg af revisor:

På valg: Arne Frederiksen. Genvalg

 1. Valg af revisorsuppleant:

På valg: Mikael Frederiksen. Kan ikke have 2 poster, derfor

nyt forslag: Tormod Sjelborg. Valgt

 • Robert: Bekymret for flamingolag på taget af vandværk før opsætning af solceller. Lars og John har indhentet oplysninger på vandværksmesse, hvor det blev foreslået at lægge solcellerne ned.

Eric Holm efterspurgte vedtægter for vandværket, fik dem udleveret. De ligger også på hjemmesiden.  

Dirigenten takkede herefter forsamlingen for god ro og orden, og så var der smørrebrød.

 

Vallekilde Vandværks Generalforsamling

Onsdag d. 15-03-2023 kl. 19,30 i Landsbyhuset i Skippinge.

 

Referat:

1.Valg af dirigent: Christen Christensen. Gf. er lovligt indvarslet.

Stemmetællere: Jacob Antvorskov og Robert Steenberg. Søren(pedel) fra Højskolen trådt til som stemmetæller, da Jacob stiller op som suppleant.

2.Beretning om det forløbne år. Fremlægges af formanden John Kristensen:

Generalforsamling D. 15 Marts 2023 kl 19,30  Landsbyhuset Skippinge

Det har været et roligt år ingen overgravninger, og kun et brud på ledningsnettet, det var på Vallekildevej 15 et gammelt hvidt plastrør er skiftet fra vej til målerbrønd.  Der er468 forbrugere tilsluttet  vandværket.

Der er udpumpet 58,600 m3 forbruger aftaget 55,076 m3 til Hørve 256 m3 til Havnsø 49 m3 svind 3,219 m3, det giver 5,52 % hvilket er fint. Lige under landsgennemsnit.

Af vandprøver er der i året udtaget 4 hos forbruger, 4 på ledningsnettet 4 på vandværket samt en boringskontrol.

Prøver taget på vandværket D. 8-9-22 samt D8-12-22 viste begge 1 Coliforme bakterier ved omprøve D.15/9 og 20/12 er prøver fine, alle andre prøver var under grænseværdierne, der er ikke fundet pesticider i boring og drikkevand, der er ikke fundet nogen PFAS forbindelser i drikkevandet, hårdheden i drikkevandet er 17-18 dh.

Bestyrelsen har afholdt 4 bestyrelsesmøder samt deltaget ved møder i VIO, hørt om solceller, brandstander, BNBO, PFAS, studie tur til Kamstrup målerfabrik, deltaget med danske vandværker et seminar i Roskilde om nyt vedr. Ler 2.0, folkevalgt revisorers opgave, vandværksdrift  samt deltaget ved Danske vandværkers udstilling i Roskilde.

Takstblad for 1. oktober 2022 til 30.september 2023 er godkendt af Ods. Kom. Der er ikke nogen ændring. Kalundborg Kommune har meddelt, at fremover gælde takstbladet også for de forbrugere, vi har i Kalundborg Kommune, så der skal kun søges i Ods. Kom.

Bestyrelsen har i oktober været ude og dreje stophaner på Hovedledninger for at kontrollere om de kan drejes, så vi også kan finde dem, når de skal bruges. Der er monteret et nyt måleinstrument til visning af det udpumpede vandmængde samt det vigtigste natforbrug.

 Der har været varslet tilsyn fra Ods. Kommune på Vallekilde Vandværk (som de skal hvert 4. år)  der var følgende bemærkninger, om ekstra opmærksomhed ved hygiejne samt ønske om vindfang ved døren, filter ved indsugningen til iltningstårn renses,  blev efterfølgende fundet i god stand.

Der har været dykker nede og støvsuge bunden af rentvandstankene for kalktoppe samt gennemgået beholderne for revner samt Tank flow, Konklusion godt effektivt flow og gode flotte velfungerende tanke.

Havnsø Vandværk har forespurgt Vallekilde Vandværk om vi kan levere 35000 -40,000 m3vand om året, da vi har en indvindingstilladelse  100,000 m3 om året. Jeg har svaret, jeg spørger bestyrelsen, samt Ods. Kommune, har ikke hørt noget siden.

Danske Vandværker har skrevet i nyhedsbrev, I/s vandværker skal ændre til AMBA ellers skal i/s vanværker oplyse alle forbrugeres personnummer,  jeg har ikke hørt fra skat.

Fra erhvervsstyrelsen besked om at lave en beskrivelse af Bogføringsprocedure for Vallekilde vandværk.  Til opbevaring.

Den 1 juli 2023 skal alle ledningsejere være tilsluttet LER 2,0, det betyder, at vandværkets digitale tegninger skal over på ny database, det arbejde har bestyrelsen lavet aftale med Landinspektørfirmat LE34 til dette arbejde samt fremtidige besvarelser i ler. Vi bruger stadig MAL-TEK til opmåling.   Alt dette, fordi fra 1 juli 23 samles alle tegninger ler så når graveaktør søger, får han kun en tegning med alle lednings oplysninger på inden for 2 timer, den årlige udgift er uændret,  prisen for oprettelse er på budget 23/24.

Angående BNBO, der er lavet aftale med Lars Hansen, Tinghøjvej 4, Vallekilde

Af konsulentfirma WSP er sendt til godkendelse i Ods Kommune, WPS tager kontakt med ejer af Svinningegården om aftale, Højskolen har sagt ja, Vagn og Mariane, Højskolevej 23 har også sagt ja til tinglysning ,  WSP laver samlet tinglysning, hører nærmere, når kommunen har godkendt.

Tak til Anker for pasning af vandvæk, tak bestyrelsen for godt samarbejde til Anne-Birthe for hjælp til protokolførelse.

En stor tak til forbrugerne for jeres tålmodighed ved lukninger samt brunt vand

Forespørgsel fra Jytte G. om solceller på vandværkets tag. Der arbejdes på sagen, men firmaet svarer ikke. Desuden spørgsmål vedr. PFAS, om der er taget prøver nok, og det er der.

Jacob spørger om BNBO sager. Vi har 4 stk.

Lars R. spørger om henvendelse fra Havnsø. De vil evt. købe vand fra Vallekilde.

Efter brud på Starreklintevej havde Lars Kristensen på Teglværksvej brunt vand. Anker svarede, at han kunne ringe, så blev der skyllet ud.


3.Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. Revisor Henning Nielsen fremlægger regnskab. Godkendt!

4.Budget for det kommende år fremlægges. Godkendt!

5.Indkomne forslag. Forslag kommet for sent. Tages med under evt.

6.Valg af interessenter til bestyrelsen:

På valg John Kristensen  Valgt!

På valg Anker Kragh        Valgt!

På valg Lars Hansen        Valgt!

7.Valg af 1 interessent til suppleant til bestyrelsen:

På valg Hans Jensen – Jacob A. stiller også op.  Derfor afstemning:

Resultat: Hans 6, Jacob 9.  Jacob er dermed valgt.

8.Valg af revisor:

På valg Henrik Petersen – Valgt!

9.Valg af revisorsuppleant:

På valg Mikael Frederiksen – Valgt!

10.Eventuelt.

Måling af kalk hos Christian Becker

 

For sent indkomne forslag: 

Solceller på taget.

Anmodning om ikke at sprøjte i haverne, da vandet kommer fra jorden under byen. Kan evt. sættes på hjemmesiden.

Penge til vedligehold af hjemmeside, så referater kan læses.

Der bedes om, at forslagene fremsendes til næste år.

                     Formanden takkede for god ro og orden.


Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med:

Formand           :  John Kristensen

Næstformand    :   Anker Kragh

Kasserer           :   Michael Olskær

Bestyrelsesmedlem :  Lars Hansen

Bestyrelsesmedlem :  Kristian Juel Jensen

 

 
Vallekilde Vandværk: Generalforsamling

Onsdag den 16. Marts 2022 kl. 19,30 i Landsbyhuset  Skippinge.

 

Dagsorden :

 

 1. Valg af dirigent Robert Stenberg, Vallekilde

 

 1. Beretning om det forløbne år. Bilag! Beretning godkendt.

 

 1. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. Enstemmigt godkendt.

 

 1. Budget for det kommende år fremlægges. Enstemmigt godkendt.

 

 1. Indkomne forslag. Ingen forslag.

 

 1. Valg af interessenter til bestyrelsen. (Alle modtager genvalg)

På valg : Michael Olskær          Valgt

                                På valg : Kristian Juul Jensen    Valgt

 1. Valg af suppleant til bestyrelsen.

På valg : Hans Jensen (Modtager genvalg) Valgt

 1. Valg af revisor.  På valg : Arne Frederiksen (Modtager genvalg)  Valgt
 2. Valg af revisorsuppleant. På valg : Mikael Frederiksen (Modtager genvalg) Valgt
 3. Eventuelt : Mulighed for solceller på vandværkets tag. Robert sagde tak for god ro og orden. Formanden takkede dirigenten. Derefter var der kaffe.

Referent : Christen Christensen

 

Charlotte Weitze kom desuden med en henstilling til alle om at undlade brug af sprøjtemidler i haven.