Takstblad og betingelser


Takstblad

Det originale takstblad er en papirudgave som er opbevaret hos formanden, hos hvem man kan rekvirere en kopi. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem hjemmesidens udgave og papirudgaven er det papirudgaven der er gældende.

En kopi af papirudgaven er godkendt af Odsherred og Kalundborg kommune.


Takstbladet kan udskrives med ctrl p


Takster og betalingsbetingelser.

1. oktober 2023 – 30. september 2024


1. Anlægsbidrag.

         Normal tilslutningsafgift til vandværket:

         bidrag til hovedanlæg                      kr.7.300,00

         bidrag til ledningsanlæg                  kr.6.200,00                                              kr. 13.500,00
a.   Pr. boligenhed i parcelhus, dobbelthus, rækkehus eller anden blokbebyggelse samt mindre erhverv med ringe


vandforbrug….......…….……100 %
1 boligenhed = én selvstændig lejlighed.


Ved mindre erhverv forstås et liberalt erhverv, f.eks. advokat, tandlæge, revisor e.l.


Såfremt de nævnte erhverv er i forbindelse med en privatbolig betragtes de som hørende til boligen.

b.   Haller, skoler, institutioner, erhvervsejendomme og landbrug:


med årligt vandforbrug på under 5.000 m3 ……....…....200%


med årligt vandforbrug på 5.000 – 10.000 m3 …….......250%


med årligt vandforbrug på over 10.000 m3…......….......300%
Ved erhvervsejendomme forstås ejendomme, som fortrinsvis er beregnet eller benyttes til industri e.l., samt ejendomme, som er beliggende på grunde, der er udlagt til erhverv/industri og hvor der er etableret stikledning og stophane beregnet til dette formål.
2. Stikledningsbidrag.

         Stikledning max. 15 meter, inkl. målerbrønd …....................................................kr. 6.750,00

         Over 15 meter eller ved større dimension end Ø 32 mm betales efter forhandling med forbruger og skal                              godkendes  af kommunen.


3. Vandtakster, helårligt.

         A conto opkrævning ¼ årlig.

         Årsopgørelse efter selvaflæsning af vandmåler pr. 30.september.


         Der betales grundbeløb + vandtakst + vandafgift.


   a.   Grundbeløb.

         pr. boligenhed eller mindre erhverv ……….…...… kr.     450,00.

         

         Skoler, institutioner, erhvervsejend. landbrug o.l.

         årligt vandforbrug på under 800 m3……. .……..... kr.     450,00

         årligt vandforbrug på op til 5.000 m3…...........…...kr.     900,00

         årligt vandforbrug på over 5.000 m3……...…….... kr.  1.125,00


     

    b.   Vandtakst pr. m3…...........................................…kr.         4,00
   c.   Vandafgift ( til staten )

         2023                                  pr. m3........................kr.          6,37

         2024                                  pr. m3........................kr.          6,37


    4. Flytteopgørelse................................................... kr.      125,00

         Flytteopgørelse betales af sælger.


         Ejerskifte og måleraflæsning i forbindelse hermed, skal omgående

         meddeles til vandværket, med oplysning om sælgers nye adresse.


         Oplysning til advokat/ejendomsmægler om forbrug

          vef  handel / salg................................................kr        300,00

 

   5. Aflæsning

       

        Vandværket foretager aflæsning pr. 30/9.

       


     6. Betalingsbetingelser.


         Såfremt betaling ikke sker til den fastsatte forfaldsdato udsendes

         rykkerskrivelse.

          Første rykkerskrivelse………………………........ kr        100,00

          Anden rykkerskrivelse………………………........ kr.        200,00

         

          Efter anden rykker må påregnes, at fordringen overgives til inkasso med tillæg af renter og

          omkostninger , idet der samtidig fremsendes meddelelse om lukning.

          For lukning af vandtilførsel betales kr. 2.500,00.

          Genåbning af vandtilførsel, hvor lukning er sket på grund af manglende betaling, andrager

          kr  2.500,00.

          I gentagelsestilfælde kan vandværket kræve sikkerhed for

          fremtidig betaling af afgifter inden genåbning finder sted.


      7. Indskud, gebyrer, grundbeløb, vandtakster, afgifter etc...


          Tillægges moms efter gældende lov.

          Der er dog ikke moms på rykkergebyr.